YURT İÇİ FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI


95/7 SAYILI ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
AMAÇ
MADDE 1. Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dıştanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın arttırılması amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (DTM) gerekli desteğin sağlanmasıdır.
KAPSAM
MADDE 2. Bu destek; Türkiye'de uluslararası nitelikte ihtisas fuarları düzenleyen ve DTM'nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promasyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranının "Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu"ndan karşılanmasını kapsamaktadır.
DESTEKLENECEK FAALİYETLER
MADDE 3.
A. Mali Destek Sağlanacak Faaliyetler
a. Ticaret Müşavirliğince uygun görülen yayınlarda, organizatör firmaların fuar öncesi yapacakları yurtdışı tanıtım (bakın-yayın, radyo, TV reklamları, afiş, broşür, basın toplantısı) faaliyetleri,
b. Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirlikleri'nce uygun görülerek fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke başına iki kişiyi geçemez) yol giderleri,
c. Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek,seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin masraflar,
b.Diğer Destekler
a. Fuarın Ticaret Müşavirlikleri'nce tanıtımı,
b. Fuarın ve organizatör firmanın DTM'nca desteklendiğinin tevsiki,
DESTEKLENECEK FUARLARIN TESPİTİ
MADDE 4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilmiş uluslararası nitelikteki iç ihtisas fuarlarından hangilerinin destekleneceği madde ve ülke bazındaki ihracat politikaları esas alınarak aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde belirlenir.
a. Fuarın;
- Tekstil, konfeksiyon,halı,
- Deri (Ayakkabı dahil)
- Taşıt araçları ve yan sanayii,
- Gıda ve gıda teknolojisi,
- Elektrik-elektronik sanayii,
- Madeni eşya sanayii,
- Tüprak sanayii,
- İnşaat Malzemeleri,
- Mobilya sanayii ürünlerine yönelik olması,
b. Fuarın en az üç defadır yapılıyor olması,
c. Bir önceki dönemde yapılan fuara asgari 25'i yabancı olmak üzere en az 100 firmanın katılmış olması, gerekmektedir.
d. Aynı fuara iki defadan fazla destek verilmez.
ÖDEME ESASLARI
MADDE 5. Uluslararası nitelik taşıyan yurt içi ihtisas fuarlarının desteklennmesine yönelik ödemeler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a. Organizatör kuruluşların 3. maddede belirtilen faaliyetleri ile ilgili harcamaların desteklenebilmesi için harcamaların fatura ile begelendirilmiş olması şarttır.
b. Desteklenen faaliyetlere ilişkin ödemelere esas teşkil eden oran ve azami destek tutarları aşağıda gösterilmiştir.
Harcama Kalemleri Destekleme Oranı (%) Azami Destek Tutarı
Yurtdışı tanıtım faaliyetleri 50 25.000 $
Önemli alıcıların ulaşım giderleri 50 15.000 $
Fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri 50 5.000 $
c. Düzenleyeceği yurt içi ihtisas fuarının desteklenmesini isteyen organizatör firmaların, fuarın başlangıcından en geç iki ay önce, desteklenen faaliyet türlerine ilişkin tahmini harcamaları da içeren bir proje ile birlikte bulundukları bölgedeki İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri'ne başvurmaları gerekmektedir.
d. İhracatçı Birlikleri 4. maddede belirtilen kriterler ve bunlara ek olarak Müsteşarlıkça tespit edilecek diğer kriterler çerçevesinde, sözkonusu başvuruları inceleyerek uygun gördüğü talepleri organizatör firmalara bildirir.
e. Fuar sona erdikten sonra, gerçekleşen harcamalara ilişkin belgeler, fuarın bitiştarihini müteakip en geç 6 (altı) ay içerisinde organizatör firma tarafından İhracatçı Birlikleri'ne intikal ettirilir. İhracatçı Birlikleri gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak firmalar ile ödeme miktarlarını Müsteşarlığa bildirir. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri ödemenin yapılmasını teminen T.Cumhuriyet Merkez Bankası'na intikal ettirir. f. Desteklemede ibraz edilen belgelerdeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T.Cumhuriyet Merkez Bankası Çapraz kurları ve döviz alışı kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL. olarak T.Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na ödenir. MÜEYYİDE MADDE 6. Firmalar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığınıntespiti halinde "6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun" hükümleri uygulanır. YETKİ MADDE 7. Bu karar'ın uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında DTM yetkilidir. YÜRÜRLÜK MADDE 8. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 95/7 SAYILI ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ'İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1. Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, istihsal edilen ve 01.06.1995 tarih ve 2230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/7 sayılı Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı gereğince, uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın arttırılması amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (DTM) gerekli destek sağlanacaktır. MADDE 2. Bu destek; Türkiye'de uluslararası nitekilke ihtisas fuarları öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranının söz konusu 95/7 sayılı Kararda tespit edilen esaslar ve organlar çerçevesinde "Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu"ndan karşılanmasını kapsamaktadır. SAĞLANAN DESTEK MADDE 3. A.Mali Destek Sağlanacak Faaliyetler a. Ticaret Müşavirliklerince veya Müşavirliğin olmadığı yerlerde konsolosluklarca uygun görülen yayınlarda, organizatör firmaların fuar öncesi yapacakları yurtdışı tanıtım (basın-yayın, radyo, TV reklamları, afiş,broşür, basın toplantısı) faaliyetleri, b. Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirlikleri'nce veya Müşavirliğin olmadığı yerlerde Konsolokluklarca uygun görülerek fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke başına iki kişiyi geçemez) yol giderleri, c. Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek, seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin masraflar, B.Diğer Destekler a. Fuara daha fazla yabancı firmanın katılımı ve yabancı ziyaretçi sayısının arttırılması amacına yönelik olarak, Ticaret Müşavirlikleri'nce ilgili firmalar ve kuruluşlar nezdinde gerekli tanıtımın yapılması, b. Fuarın ve organizatör firmanın DTM'nca desteklendiğinin tevsiki. DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI MADDE 4. Yurtiçinde düzenleyeceği uluslararası nitelikte ihtisas fuarına ilişkin olarak bu destektek yararlanmak isteyen organizatör firmaların aşağıdaki şartlara uymaları gereklidir. a. Sözkonusu fuar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış olması, b. Fuarın, - Tekstil, konfeksiyon, halı, - Deri (ayakkabı dahil), - Taşıt araçları ve yan sanayii, - Gada ve gıda teknolojisi, - Elektrik-elektronik sanayii - Madeni eşya sanayii, - Toprak sanayii, - İnşaat malzemeleri, - Mobilya sanayii ürünlerine yönelik olması, c. Fuarın en az üc defadır yapılıyor olması, d. Bir önceki dönemde yapılan fuara asgari 25'i yabancı olmak üzere en az 100 firmanın katılmış olması, MADDE 5. Bir organizatör firmaya aynı oknudaki fuar için iki defadan fazla destek verilmez. İhracatçı Birlikleri her sene sonunda o yıl destek verilen fuar ve firmalara ilişkin bilgileri diğer Birliklere iletmekle yükümlüdür. Bu şekilde bir firmaya ilişkin başvurunun incelenmesinde öncelikle firmanın aynı fuar içindaha önce destekten yararlanıp yararlanmadığı, yararlandıysa kaç defa yararlandığı tespit edilecektir. MADDE 6. Bahsekonu destek,desteklenen faaliyetlere ilişkin olarak organizatör firma tarafından gerçekleştirilen harcamaların %50'si oranındadır. desteklenen faaliyetlere ilişkin destekleme oranı ve azamidestek tutarları aşağıda gösterilmiştir. Harcama Kalemleri Destekleme Oranı (%) Azami Destek Tutarı Yurtdışı tanıtım faaliyetleri 50 25.000 $ Önemli alıcıların ulaşım giderleri 50 15.000 $ Fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri 50 5.000 $ MÜRACAAT ŞEKLİ MADDE 7. Düzenleyeceği yurt içi ihtisas fuarının desteklenmesini isteyen organizatör firmaların, fuarın başlangıcından en geç iki ay önce, aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bulundukları bölgedeki İhracatçı Birliği'ne başvurmaları gerekmektedir. I) Başvuru formu (Ek-1) ile fuarın konusu, amacı, kapsamı, fuar alanının teknik özellikleri, fuar öncesi ve fuar süresince gerçekleştirilmesi planlanan yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve diğer faaliyetlere ilişkin detaylı bilgileri içeren proje, II) Şirketin son hukuki statüsünü ve ödenmiş sermayesini gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin bir örneği, III) Son yıla ait vergi dairesinden tasdikli bilanço ve kar/zarar tabloları, IV) Fuar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığını ve fuarın uluslararası nitelikte bir ihtisas fuarı olduğunu gösteren belgeler, V) Fuarın daha önce en az üç defa düzenlendiği ve bir önceki dönemdeki fuara 25'i yabancı olmak üzere 100 firmanınkatılmış olduğunu tevsik eden belgeler (Fuar kataloğu, broşür vb.), VI) Fuara ilişkin planlanan yurtdışı tanıtım faaliyetlerine ait ilan, broşür, poster vb. dökümanların birer örneği, VII) Fuara davet edilecek olan ve fuarın konusu ile ilgili sektörde uluslararası alanda önemlil ithalatçı olduğu ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliklerince veya Müşavirliğin bulunmadığı yerlerde Konsolosluklarca onaylanmış davetlilere dair liste, VIII) Fuar alanının tahsisi içinyapılan kira sözleşmesinin bir örneği, IX) tahmini maliyet tablosu (Ek-2) X) Firmanındaha önce gerçekleştirmiş olduğu önemli yurtiçi ve yurtdışı fuarlara ait dökümanlar. MADDE 8. İhracatçı Birlikleri sözkonusu başvuruları inceleyerek uygun gördüğü talepleri organizatör firmalara bildirir. Başvuruların yanlış ve yanıltıcı beyanı olan ve/veya müracaat belgeleri eksik olan firmaların talepleri değerlendirmeye alınmaz. DESTEK İLE İLGİLİ ÖDEMELER MADDE 9. Destekten yararlanmak için, fuar bitiş tarihini müteakip en geç altı ay içinde aşağıdaki belgelerin ilgili İhracatçı Birliği'ne ibraz edilmesi gerekmektedir. I) Gerçekleştirilen ve faturaları ibraz edilen yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve fuar esnasında düzenlenen seminer, konferans ve ödüllü yarışmalara ilişkin dökümanlar ile fuarı ziyaret eden önemli alıcıların listesi, II) Ödemeye esas olacak faturaların aslı ve yabancı ülkelerde gerçekleşen harcamalara ait faturaların noterden tasdikli tercümesi (faturalar organizatör firma adına alınacak, yurt dışında yapılan harcamalara ait faturalar konvertibl döviz cinsinden düzenlenecek ve ayrıca ilgili ükledeki Ticaret Müşavirliğimizce onaylanacaktır. III) Fuar hakkında organizatör firma tarafından hazırlanan, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı vb. istatistiki bilgiler ile ekinde fuar kataloğu, fotograf gibi malzemeleri de içeren ayrıntılı fuar raporu. MADDE 10. İhracatçı Birlikleri gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak firmalar ile ödeme miktarlarını Müsteşarlığa bildirir. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri ödemenin yapılmasını teminen T.Cumhuriyet Merkez Bankası'na intikal ettirir. MADDE 11. İhracatçı Birlikelri'ne ibraz edilen belgelerdeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T.Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak T.Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir. MADDE 12. Firmalar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde "6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakıkndaki Kanun" hükümleri uygulanır. Ödeme esnasında firmalardan Ek-3'de örneği yer alan taahhütname alınır. MADDE 13. Bu karar'un uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında DTM yetkilidir. Ek1-a YURTİÇİ İHTİSAS FUARI TALEP FORMU I. FİRMA PROFİLİ 1.FİRMA ADI/ÜNVANI : ADRESİ : POSTA KODU : TEL./TELEKS/FAKS NO : VERGİ DAİRESİ VE SİCİL NO : 2. FAALİYET KONUSU 3. ÖDENMİŞ SERMEYESİ: KURULUŞ YILI: 4. TOPLAM PERSONEL SAYISI: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SAYISI: YABANCI DİL BİLEN ELEMAN SAYISI VE ÖĞRENİM DURUMLARI: II.FUARA İLİŞKİN BİLGİLER 1. FUARIN ADI VE YERİ : 2. KONUSU : 3. AMACI : 4. FUARIN KAÇINCI KEZ DÜZENLENDİĞİ : 5. BİR ÖNCEKİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARIN a) katılımcı firma sayısı : b) Yabancı firma sayısı : (Yurtiçindeki temsilcilikleri ile katılan firma sayısı da belirtilecektir. ) c) Toplam Alanı : d) Ziyaretçi Sayısı (Yerli, Yabancı, Ticari) : 6. TOPLAM KATILIM ALANI (m2) .............................. AÇIK ..............................KAPALI 7. FUAR MERKEZİ : 8. KATILIMCI FİRMA ADEDİ : 9. FUAR ÖNCESİ VE FUAR ESNASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLER: a) Fuarın Yurtdışında Tanıtımına İlişkin Faaliyetler b) Firmaların İlişki Kurabilecekleri Muhtemel İthalatçılara Yönelik Faaliyetler: c) Fuar Süresince Fuarın Konusu İle İlgili Olarak Düzenlenecek Seminer, Konferans, Panel, Yarışma, vb. Faaliyetler: d) Diğer Faaliyetler: 10. FUARIN KATILIMCI FİRMALARA M2 MALİYETİ 11. FUAR İÇİN HAZIRLANANDOKÜMANLARIN HAHİYETİ VE ADEDİ (BİRER ÖRNEĞİ EKLENECEKTİR.) 12. SÖZKONUSU FUARIN ORGANİZASYONU İÇİN DAHA ÖNCCE 95/7 SAYILI KARAR KAPSAMINDA DESTEK ALIP ALINMADIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: YUKARIDAKİ BİLGİLERİ VEREN YETKİLİNİN ADI: ÜNVANI: TARİH: FİRMA KAŞESİ VE İMZA: Ek 2 Tarih: YURTİÇİ İHTİSAS FUARI TAHMİNİ MALİYET TABLOSU (1 $ = ............................... TL.) Harcama Kalemleri Yurtiçi Harcamalar (TL) Yurtdışı Harcamalar ($) Stand kirası Stand konstrüksiyonu Stand dekorasyonu Elektrik, su, telefon v.b. Hostes ve tercümanlık hizmetleri Personel giderleri Tanıtım Giderleri:: a) Yurtdışı Tanıtım Giderleri -Gazete ve Dergi İlanları -Radyo-TV reklamları -Afiş, broşür vb. b) Yabancı Davetlilerin Yol Giderleri: c) Seminer, konferans, panel ve Ödüllü Yarışmalara İlişkin Giderler: Diğer Giderler: TOPLAM Ek : 3 TAAHHÜTNAME MALİYE BAKANLIĞI'NA Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları"na ilişkin Kararı'nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 01.06.1996 tarih ve 22300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/7 sayılı Kararı çerçevesinde, T. Cumhuriyet Merkez Bankası'nca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tevsik edilmesi halinde sözkonusu tutarı ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. Firma Ünvanı : Firma Adresi : Tel/Faks No : Vergi Dairesi ve Vergi Sicil No : Yetkili Kişi : Yetkili İmza : Tarih :